Moneko

Odklad daňového priznania za rok 2015

Pridané: 20.02.2016

Nedajte sa zbytočne dobehnúť nesplnenými daňovými povinnosťami. Podanie daňového priznania za rok 2015 si môžete odložiť o niekoľko mesiacov.

Daňové priznanie v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podáva každý daňovník, a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Pre väčšinu daňovníkov (s výnimkou právnickych osôb s vedením evidencie na obdobie hospodárskeho roku) je tradičným termínom na podanie daňového priznania 31.marec nasledujúceho roku. Za rok 2015 je tým dôležitým dátumom na podanie daňového priznania 31.marec 2016 (štvrtok).

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Daňovník, ktorým môže byť bez rozdielu fyzická alebo právnická osoba povinná podať daňové príznanie, môže oznámiť správcovi dane, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania. Podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania si zároveň daňovník posúva lehotu na zaplatenie príslušnej dane.

Daňovníkovi sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane predlžuje lehota na podanie daňového priznania nasledovne:

  • najviac o 3 kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii,
  • najviac o 6 kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, s výnimkou daňovníka v konurze alebo likvidácii

Ak si chce daňovník takto odložiť splnenie si svojich daňových povinností, oznámenie musí podať na príslušný daňový úrad v riadnej lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Pri predlžovaní lehoty o 6 kalendárnych mesiacov je potrebné dať si pozor na to, čo sú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Medzi zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí nie je možné zahrnúť štandardné dodávateľsko-odberateľské vzťahy pri predaji tovaru či poskytovaní služieb do iných krajín. Príjmom zo zdrojov v zahraničí môže byť napríklad príjem stálej prevádzkárne umiestnenej v inom štáte.

Daňovník v konkurze alebo v likvidácii musí o predĺženie lehoty správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania  najviac o tri mesiace. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Vzor odkladu daňového priznania za rok 2015

Zákon nestanovuje presný vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Zo zákona vyplývajú len povinné náležitosti takéhoto oznámenia, ktoré musí obsahovať:

  • novú lehotu, v ktorej daňovník podá daňové priznanie a zaplatí daň (ak mu v zmysle podaného daňového priznania vznikne daňová povinnosť na úhradu)
  • uvedenie skutočnosti, či sú súčasťou zdaniteľných príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Samozrejmou požiadavkou je uvádzanie identifikačných údajov daňovníka.

Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu – vždy koniec príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie a zaplatí daň, a to pre rok 2015:

  • 2.5.2016, alebo 31.5.2016, alebo 30.6.2016,
  • 2.5.2016, alebo 31.5.2016, alebo 30.6.2016, alebo 1.8.2016, alebo 31.8.2016, alebo 30.9.2016, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie o odklade daňového priznania môže daňovník podať osobne na príslušnom daňovom úrade, doporučenou poštovou zásielkou, alebo elektronicky cez všeobecné podanie (ak je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky, je toto jediný možný spôsob podania).

Správca dane predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb a právnických osôb na základe oznámenia daňovníka automaticky, ak oznámenie bude spĺňať tieto náležitosti určené zákonom:

  1. bude podané najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 t. j. najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia,
  2. daňovník v oznámení uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie v súlade so zákonom, v ktorej bude daň aj splatná,
  3. daňovník uvedie skutočnosť, že súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Ak oznámenie daňovníka spĺňa podmienky v bode 1 a 2 lehota sa predĺži automaticky, najviac o 3 kalendárne mesiace. Ak oznámenie spĺňa podmienky 1, 2 a 3 lehota sa predĺži automaticky, najviac o 6 kalendárnych mesiacov. Daňovníkovi v konkurze alebo v likvidácii môže byť lehota na podanie DP predĺžená len na základe rozhodnutia správcu dane, vydaného k žiadosti daňovníka.

Vzory oznámenia odkladu daňového priznania za rok 2015 Vám ponúkame na stiahnutie aj tu:

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015