Moneko

Služby

Jednoduché účtovníctvo pre SZČO

 • Knihu záväzkov a pohľadávok – prehľad o došlých a odoslaných faktúrach
 • Peňažný denník – chronologický zápis účtovných prípadov
 • Zápisy pohybov peňažných prostriedkov, inventarizáciu pokladne 4x ročne
 • Evidenciu DPH a spracovanie daňového priznania
 • Ročnú účtovnú závierku vrátane daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb a príslušných účtovných výkazov
 • Evidenciu majetku

Podvojné účtovníctvo pre právnické osoby

Pre našich klientov volíme individuálny prístup a prispôsobujeme našu prácu ich požiadavkám, s nasledovnými výstupmi:

 • Kniha prijatých a odoslaných faktúr
 • Účtovný denník – zápis účtovných pohybov v časovom slede
 • Zápisy pohybov peňažných prostriedkov, inventarizácia pokladne 4x ročne
 • Evidencia DPH – zoznam daňových dokladov a zostavenie daňového priznania
 • Súhrnný výkaz
 • Ročná účtovná závierka – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke, príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Evidencia majetku

Účtovníctvo pre neziskové organizácie

Kompletné vedenie agendy jednoduchého i podvojného účtovníctva pre občianske združenia a športové kluby.

Mzdy a personalistika

Mesačné spracovanie kompletnej alebo čiastkovej mzdovej agendy klienta, vedenie mzdovej evidencie a zabezpečenie personalistiky Vašej spoločnosti zahŕňa služby:

 • Výpočet miezd podľa predložených podkladov
 • Príprava mesačných, kvartálnych a ročných výkazov pre SP, ZP a daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov alebo vystanie potvrdenia o zaplatených preddavkoch
 • Prípravu pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do poisťovní
 • Vystavovanie potvrdení o príjmoch zamestnancov

Ostatné služby

 • Všetky typy daňových priznaní k dani z príjmu (fyzických a právnických osôb)
 • Daňové priznanie k DPH
 • Súhrnný výkaz
 • Daň z motorových vozidiel
 • Prípravné práce potrebné k zaúčtovaniu dokladov
 • Administratívne služby v zmysle požiadaviek klientov