Moneko

Rodičia, uplatnite si svoj nárok na daňový bonus na dieťa alebo na príplatok k prídavku na dieťa

Pridané: 17.02.2016

Štát odmení každého, kto sa stará o deti, poskytnutím daňového bonusu, resp. príplatku k prídavku na dieťa.

 

 

Daňový bonus

Daňový bonus je možné chápať ako daňovú úľavu alebo zvýhodnenie, ktoré štát poskytuje daňovníkovi starajúcemu sa o dieťa formou zníženia dane z príjmov, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť. Výška daňového bonusu za rok 2015 predstavuje sumu 256,92 € na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (mesačná suma 21,41 €).

Podmienky uplatenia si nároku na daňový bonus sú upravené §33 zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Daňový bonus sa uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa. Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • dosiahne tzv. aktívne príjmy za zdaňovacie obdobie r. 2015 aspoň vo výške 2.280,00 eur a to:
  • z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z
  • príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov (2 280 eur) musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.
 • vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na  dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
 • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom ,….)
Pozn.: Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania/príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti NESPOČÍTAVAJÚ.
Za nezaopatrené dieťa sa považuje:
 • Dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej stsaroslivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo dieťa druhého z manželov, do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.
 • Nárok na daňový bonus má aj nezosobášený pár, ktorý má spolu deti.
 • Daňovník môže bonus dostať aj na dieťa manžela či manželky z predchádzajúceho manželstva, teda na dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom.

Ak vyživované dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich. Ak sa títo daňovníci nedohodnú inak, daňový bonus sa uplatňuje v poradí 1. matka – 2. otec – 3. iná oprávnená osoba. Pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Pokiaľ sú rodičia rozvedení, daňový bonus si môže uplatniť ten daňovník, ktorý žije s deťmi v domácnosti.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. Výška príplatku k prídavku na dieťa je 11,02 € (platí aj pre rok 2016)

Oprávnenou osobou pre uplatnenie si nároku na príplatok k prídavku na dieťa je rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje za splnenia nasledovných podmienok:

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby (platí pre cudzincov) na území Slovenskej republiky,
 • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • nepriznanie daňového bonusu na  nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok na dieťa.

Ak žije s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti aj ďalšia fyzická osoba okrem oprávnenej osoby, ktorá si môže uplatniť daňový bonus na dieťa, sleduje sa splnenie podmienok nároku na príplatok k prídavku na dieťa aj u tejto ďalšej osoby.

Nárok na príplatok k prídavku si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa.