Moneko

Daňové pokuty. Jej výšku môžete ovplyvniť

Pridané: 23.02.2016

Každý daňovník to pozná - za nesplnenie si svojich povinností Vás daňový úrad "odmení". Aké sú daňové pokuty, ktoré môže daňovník očakávať?

 

Daňové pokuty

Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správny delikt ak:
1.) nepodá daňové priznanie v
  • ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 16 000 eur,
  • lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku od 30 eur až do 16 000 eur
  • lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku – pokuta od 60 eur až do 32 000 eur,

2.) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote- pokuta od 60 eur až do 20 000 eur,

3.) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote- pokuta od 30 eur až do 3 000 eur

4.) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane- pokuta od 60 eur až do 3 000 eur,

5.) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,

6.) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,

7.) uplatní si nárok vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov,

8.) zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,

9.) uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje

  • zvýšenie dane,
  • zníženie nadmerného odpočtu,
  • zníženie uplatneného vrátenia dane napr. spotrebné dane alebo
  • zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu, napr. zákon č. 595/2003 Z. z.
10.) nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i) napr. nepodanie súhrnného výkazu, prehľadu – pokuta od 60 eur až do 3 000 eur.

Spôsob určenia výšky pokuty

O výške pokuty rozhodne doba trvania protiprávneho stavu a okolnosti, ktoré k uloženiu pokuty vedú. Pokuta sa počíta za každý jeden deň od vzniku uvedeného protiprávneho stavu. Správca dane ju vyrubí za obdobie od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane až do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do uplynutia 15-dňovej lehoty na podanie dodatočného daňového priznania po „začatí daňovej kontroly“ alebo do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok. Pokuta nemôže byť nižšia ako 1 percento z vyrubenej sumy a vyššia ako vyrubená suma príslušnej dane.
Daňovník môže výšku pokuty ovplyvniť priznaním si chyby pri plnení daňových povinností skôr, než mu túto chybu prizná správca dane. Ak daňovník v dodatočnom priznaní prizná skutočnú výšku dane, dostane nižšiu pokutu ako keby mu na to prišiel daňový úrad.
Za spáchanie správneho deliktu správca dane ukladá pokuty, pričom pokutu neuloží, ak nepresiahne 5 eur, a ak je správcom dane obec, ak nepresiahne 3 eurá.