Moneko

Ochrana osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

Moneko.sk je internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou MVM Trade, s.r.o., so sídlom Lazy 2084/9, 026 01 Bziny, IČO: 36 652 598, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17803/L. (ďalej len „Prevádzkovateľ”).

Stránka Moneko.sk poskytuje informácie o účtovných službách pre fyzické osoby, právnické osoby a neziskové organizácie.

Prevádzkovateľ stránky Moneko.sk spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ stránky Moneko.sk je prevádzkovateľom osobných údajov.

Prevádzkovateľ vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.moneko.sk (ďalej len „Internetová stránka”). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje užívateľov Internetovej stránky formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“),
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.moneko.sk.

2. Definícia pojmov

Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

Užívateľ je fyzickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Internetovej stránke.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä zvukovým záznamom alebo obrazovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu.

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje musia byť:

 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“),
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“),
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“),
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“),
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania“),
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke

Osobné údaje v kontaktnom formulári.

Medzi Služby poskytované Užívateľovi patrí aj možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa pomocou kontaktného formulára. Prevádzkovateľ archivuje takto poslané správy na Internetovej stránke.

Účelom spracovania Osobných údajov je možnosť spätne kontaktovať Užívateľa za účelom spolupráce.

Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú Osobné údaje vymazané. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, žiadosť o odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na e-mailovú adresu monika@moneko.sk alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Kontaktný formulár na Internetovej stránke zahŕňa jeden kontaktný údaj (e-mailová adresa) a text správy. Uvedenie ďalších údajov je na výlučnom rozhodnutí Užívateľa; Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Užívateľa uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Cookies

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky.

Prevádzkovateľ informuje Užívateľa, že prostredníctvom Internetovej stránky využíva Google Analytics (službu webovej analýzy) s funkciou User ID, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ktorá slúži na analýzu Užívateľovho používania Internetovej stránky. Služba Google Analytics využíva na analýzu Užívateľovho používania Internetovej stránky súbory cookie. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez znázornenia plnej formy IP adresy Užívateľa. V nastaveniach webového prehliadača Užívateľ môže zakázať ukladanie súborov cookie. Užívateľ s používaním Internetovej stránky a využívaním Služieb súhlasí s používaním Google Analytics s funkciou User ID.

Poskytovateľ webhostingových služieb

Prevádzkovateľ informuje Užívateľa, že spolupracuje so spoločnosťou ELBIA, s.r.o., ktorá poskytuje Prevádzkovateľovi webhostingové služby pre Internetovú stránku. Spoločnosť ELBIA, s.r.o. v mene Prevádzkovateľa nespracúva žiadne osobné údaje.

5. Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť Dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala Dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť Dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto Osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých Osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania Osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu Osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa Osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať Prevádzkovateľa o výmaz svojich Osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie Osobných údajov poskytnuté Prevádzkovateľovi sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: monika@moneko.sk

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.

V prípade otázok môžete kontaktovať Prevádzkovateľa, e-mail: monika@moneko.sk

V Bratislave, dňa 01.03.2018