Moneko

SZČO a paušálne výdavky – čo to je?

Pridané: 18.05.2016

Paušálne výdavky sú jednou z možností živnostníkov, ako si uplatniť náklady na svoje podnikanie.

 

 

 

Každý živnostník sa môže rozhodnúť, akým spôsobom bude viesť svoje účtovníctvo a ako si uplatní náklady na vykonávanie svojej činnosti. Jednou z týchto možností je uplatnenie si paušálnych výdavkov. Ide vlastne o legálnu možnosť vykázania „fiktívnych“ nákladov v zákonom povolenej výške, pričom nikoho nezaujíma, či živnostník tieto náklady aj skutočne mal.

V akej výške je možné uplatniť si paušálne výdavky?

Živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% zo súčtu príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však 5.040 eur ročne (platí pre rok 2016).

Do paušálnych výdavkov nie sú zahrnuté zákonom stanovené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Živnostník si môže okrem paušálnych výdavkov teda odpočítať aj zaplatené odvody do poisťovní, ktoré je povinný platiť v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, v plnej výške, v akej boli v danom roku zaplatené.

Ak živnostník vykonával svoju činnosť len časť roka, za ktorý podáva daňové priznanie, potom si môže uplatniť maximálnu alikvótnu čiastku paušálnych výdavkov 420 eur mesačne, a to za mesiace, v ktorých podnikal, vrátane mesiaca, v ktorom začal vykonávať podnikateľskú činnosť.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky si môže uplatniť SZČO, ktorá spĺňa nasledovné podmienky

  • má príjem z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • nie je platiteľom DPH,
  • prípadne je platiteľom DPH len časť roka.

Aké sú povinnosti živnostníka pri uplatňovaní si paušálnych výdavkov?

SZČO podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

SZČO vedie evidenciu v rozsahu:

  • evidencia o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane,
  • evidencia o zásobách a pohľadávkach.

Ak bol živnostník časť obdobia platiteľom DPH, musí okrem evidencie potrebnej na uplatňovanie paušálnych výdavkov viesť aj evidenciu potrebnú na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Oplatia sa mi paušálne výdavky?

Odpoveď je ÁNO – ak som živnostník a:

  • nemám reálne výdavky na vykonávanie svojho podnikania – teda poskytujem väčšinou služby nehmotného charakteru a do podnikania vkladám najmä svoju vlastnú prácu,
  • chcem ušetriť na výdavkoch za spracovanie svojej agendy – požadovaná evidencia pre uplatnenie paušálnych výdavkov je jednoduchšia a menej náročná ako vedenie účtovníctva,
  • moje ročné príjmy sú nižšie – vzhľadom na maximálnu možnú mieru uplatnenia paušálnych výdavkov.