Moneko

Predmet dane z motorových vozidiel

Pridané: 15.01.2018

Ktoré vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel za r. 2017 s praktickými príkladmi

Motorové vozidlo a prípojné vozidlo (ďalej len „vozidlo“) na účely určenia predmetu dane musí spĺňať tieto tri podmienky:
          1. Vozidlo patrí do kategórie L, M, N a O.
          2. Je evidované v Slovenskej republike.
          3. Používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
FAQ
Otázka č. 1 – vozidlo evidované v SR

Podnikateľ používa na podnikanie v Rakúsku vozidlo kategórie M1, ktoré má pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike.

Odpoveď
Vozidlo je predmetom dane, pretože sa používa na podnikanie a je evidované v Slovenskej republike.

Otázka č. 2 – vozidlo evidované v zahraničí
Podnikateľ používa na podnikanie v Slovenskej republike vozidlo, ktoré je evidované v Českej republike.

Odpoveď
Vozidlo i napriek tomu, že sa používa na podnikanie v Slovenskej republike, nie je predmetom dane, pretože je evidované mimo územia Slovenskej republiky.

Otázka č. 3 – prerušenie používania vozidla evidovaného v SR z dôvodu dlhodobej opravy vozidla
Je vozidlo predmetom dane aj počas dlhodobej opravy vozidla?

Odpoveď
Nakoľko nepoužívanie vozidla z dôvodu dlhodobej opravy vozidla nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, vozidlo evidované v  Slovenskej republike je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia.

Otázka č. 4 – dlhodobá práceneschopnosť
Je vozidlo predmetom dane aj počas dlhodobej práceneschopnosti  SZČO?

Odpoveď
Ani pri dlhodobej práceneschopnosti vozidla nedôjde k prerušeniu samotnej podnikateľskej činnosti, preto vozidlo evidované v  Slovenskej republike je predmetom dane aj v tomto prípade počas celého zdaňovacieho obdobia.

 

Dani z motorových vozidiel nepodlieha vozidlo:

•    používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
•    ktoré je v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (v dokladoch vozidla) označené ako špeciálne vozidlo.
Pre účely vylúčenia vozidla z predmetu dane pri špeciálnom vozidle musia byť splnené súčasne nasledovné podmienky:
•    vozidlo musí byť určené na vykonávanie špeciálnych činností,
•    vozidlo nie je určené na prepravu,
•    v dokladoch vozidla  je označené ako špeciálne vozidlo – nie špeciálne nákladné vozidlo.
FAQ
Otázka č. 1 – nákladné špeciálne vozidlo
Podnikateľ používa na podnikanie vozidlo, ktoré je v doklade vyznačené ako nákladné vozidlo špeciálne – nosič výmenných nadstavieb.
Odpoveď
V tomto prípade ide o „nákladné špeciálne“ vozidlo,  ktoré je určené na prepravu, preto vozidlo je predmetom dane (nie sú splnené všetky tri podmienky – viď. vyššie). 
Otázka č. 2 – pohrebné vozidlo
Podnikateľ používa na podnikanie pohrebné vozidlo, ktoré je v doklade vyznačené ako špeciálne  vozidlo.  
Odpoveď
Aj v tomto prípade ide o vozidlo určené na prepravu, preto predmetné vozidlo nie je možné vylúčiť z predmetu dane.
Otázka č. 3 – vysokozdvižná plošina
Podnikateľ používa na podnikanie vysokozdvižnú plošinu, ktorá  je v doklade  označená ako špeciálne  vozidlo.
Odpoveď
Vozidlo – zdvíhacia plošina, v doklade označená ako „špeciálne vozidlo“ nie je určená na prepravu a spĺňa súčasne všetky tri vyššie uvedené podmienky potrebné pre  vylúčenie  vozidla z predmetu dane. Predmetné vozidlo nepodlieha dani  z motorových vozidiel.
Otázka č. 4 – vyprosťovacie vozidlo 
Vozidlo  s druhom karosérie: SG VYPROSŤOVACIA sa používa na vyprosťovanie vozidiel po havárii. Je vozidlo predmetom dane?
Odpoveď
Vozidlo  s druhom karosérie: SG VYPROSŤOVACIA, v doklade vozidla označená ako „špeciálne vozidlo“ nie je určená na prepravu a spĺňa  podmienky potrebné pre  vylúčenie  vozidla z predmetu dane. Predmetné vozidlo nepodlieha dani  z motorových vozidiel.
Zdroj: Finančná správa