Moneko

Miestna príslušnosť na správu dane z motorových vozidiel

Pridané: 16.01.2018

Dd 1. januára 2016 sa miestna príslušnosť pre daň z motorových vozidiel určuje podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby. 

 

 

 

Zákon č. 253/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v Čl. VIII mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016 (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“). Podľa § 13 tohto zákona od 1. januára 2016 na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle prechodného ustanovenia § 15a zákona o dani z motorových vozidiel, na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili najneskôr do 31. decembra 2015 je od 1. januára 2016  príslušný správca dane podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby.

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť  podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na správu dane je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava.

Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Sídlom daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava.

 

FAQ

Otázka č.1 – určenie miestnej príslušnosti pre fyzickú osobu
Podnikateľ – fyzická osoba s trvalým pobytom v Trenčíne používa vozidlo na podnikanie so žilinským evidenčným číslom.  Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Miestnu príslušnosť na správa dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad  podľa  trvalého pobytu fyzickej osoby, t.j.  Daňový úrad Trenčín.  

Otázka č. 2 – určenie miestnej príslušnosti pre právnickú osobu
Daňovník so sídlom v Nitre  používal na podnikanie vozidlo s banskobystrickým evidenčným číslom. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Odpoveď
Miestnu príslušnosť na správa dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad  podľa  sídla daňovníka, t.j.  Daňový úrad Nitra. 

Otázka č. 3 –  určenie miestnej príslušnosti pre organizačnú zložku
Právnická osoba so  sídlom  v Banskej Bystrici má organizačné zložky  v Lučenci,  v Košiciach a v Bratislave.  Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Odpoveď
Miestnu príslušnosť na správa dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad  podľa sídla právnickej osoby, t.j.  Daňový úrad Banská Bystrica. 

Otázka č. 4 – Určenie miestnej príslušnosti pre zahraničnú organizačnú zložku
Právnická osoba so sídlom v Českej republike  má organizačnú zložku umiestnenú v Prešove. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Odpoveď
Miestnu príslušnosť na správa dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad  podľa miesta umiestnenia organizačnej zložky, t.j
Daňový úrad Prešov.

Otázka č. 5 – Určenie miestnej príslušnosti pre zahraničnú právnickú osobu s viacerými organizačným zložkami na území SR
Právnická osoba so sídlom v Nemecku  má organizačné zložky zapísané v obchodnom registri v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Z dôvodu niekoľkých organizačných zložiek na území SR zriadených zahraničnou právnickou osobou, miestna príslušnosť na správu dane sa určí miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

 

Ktoré vozidlá sú predmetom dane z motorových vozidiel – viac informácii v článku Predmet dane z motorových vozidiel

Zverejnené informácie sú z portálu Finančnej správy – Finančná správa – Podpora

Zdroj: Finančná správa