Moneko

Dôležité čísla v roku 2016

Pridané: 25.07.2016

Prinášame Vám prehľad vybraných daňových, mzdových a účtovných súm, platných v roku 2016.

Životné minimum

198,09 eura/mesiac – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby do 30. 6. 2016. K 1. júlu 2015 sa životné minimum nezvyšovalo.

138,19 eura – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

90,42 eura – životné minimum dieťa.

Rodičovský príspevok

203,20 eura – nemení sa už od roku 2014.

Prídavok na dieťa

23,52 eura – od roku 2014 zostáva rovnaký.

11,04 eura – je príplatok k prídavku na dieťa.

Minimálna mzda

405 eur – minimálna mesačná mzda sa zvyšuje od januára 2016. Na 2. stupni je minimálna mzda 486 eur, na 3. stupni je to 567 eur, na 4. stupni dostane zamestnanec 648 eur, na 5. stupni zase 729 eur a na 6. stupni dostane 810 eur.

2,328 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2016.

Odmena za nočnú prácu

0,4656 eura – zamestnancovi za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Keďže od januára je suma hodinovej minimálnej mzdy 2,328 eura, zamestnávateľ musí takémuto pracovníkovi vyplatiť najmenej 0,4656 eura za každú hodinu nočnej práce.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

Nezdaniteľná suma sa od roku 2014 nezmenila, keďže sa vypočítava z násobku životného minima, ktoré je od roku 2014 zmrazené.

316,94 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima).

3 803,33 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2016 (19,2 x životné minimum 198,09 eura).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8 755,578 – (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2016

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je:

3 803,33 eura – vlastný príjem manželky

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:

12 558,906 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Daňový bonus v roku 2016

21,41 eura –  daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 256,92 eura na jedno dieťa.

2 430 eur – to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 405 eur). Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy teda 202,50 eura.

Daň z príjmu

19 % daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 022,31 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

25 % daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 35 022,31 eura.

Výška paušálnych výdavkov

40 %, maximálne 420 eur mesačne, 5 040 eur ročne – ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6.

Príležitostné príjmy a suma oslobodená od dane za rok 2016

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.

Stravné ako výdavok

4,20 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín sa menila od 1. novembra 2014.

6,30 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín

9,80 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

0,050 eura/km – sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

0,183 eura/km – sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla, od 1. 11. 2014 najviac suma 55 % z 4,20 eura, teda 2,31 eura.

Od 1. 11. 2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % z 4,20 eura, čo je 3,15 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %. Pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

Nemocenská dávka zamestnanca

42,3124 eura – najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky v roku 2016. Nemocenské dávky sa od januára 2016 zvyšujú, keďže sa zvyšuje aj maximálny denný vymeriavací základ zo 40,6357 eura na 42,3124 eura.

Maximálna nemocenská je od januára 721,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 698,20 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Materské sa zvyšuje zo súčasných 65 na 70 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Automaticky sa bude zvyšovať materské aj tým matkám, ktorým nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2016.

Mamička bude môcť od januára dostať materské maximálne vo výške 918,20 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 888,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Ak sa matka stará o choré dieťa, od januára dostane za desať dní ošetrovné maximálne vo výške 232,80 eura.

Zdroj: www.etrend.sk